• بخش اول

تمرین1: در کاغذ A3 یک کادر به فاصله چند Cm از دور کاغذ می کشیم. خطوط ؛ عمودی،افقی و مایل(صعودی
نزولی) را در دو جهت متفاوت؛ بالا به پائین و بر عکس(برای خطوط عمودی) و راست به چپ و بر عکس(برای
خطوط افقی و مایل) رسم می کنیم. طرف راست کادر را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم و خطوط مایل را با
توجه به آنها می کشیم.خطوط نباید از کادر بیرون بزند. برای تسلط بیشتر در کشیدن خط باید سعی شود خطوط با
فاصله ی میلیمتری از هم رسم شود.در هنگام کشیدن خط مچ دست و انگشت ها نباید حرکت کند و فقط آرنج و کتف
دست حرکت کند.مهمترین مسئله آن است که ذهن به دست فرمان دهد.
  
تمرین2: (هدف گیری) در قسمتهای مختلف کاغذ به صورت پراکنده دو نقطه با فاصله های متغیر و در جهت های
مختلف رسم می کنیم و نقاط را با خط راست به هم وصل می کنیم. نقطه گذاری ها هیچ ترتیب خاصی نباید داشته
باشد.برای کشیدن خط از یک نقطه به نقطه ی دیگر چشم باید به نقطه ای که خط می خواهد به آن برسد نگاه کند.
هدف از تمرین آن است که خط بدون خطا به نقطه ی دوم برسد.

تمرین3: ابتدا یک خط افقی کشیده و در وسط آن یک نقطه می گذاریم سپس در جهت نیمصفحه به ترتیب خطوط
راستی کشیده تا بدون خطا از نقطه عبور کنند.

تمرین4: بروی کاغذ سه وچهار نقطه می گذاریم و با خط راست به هم وصل می کنیم. دست نباید از روی کاغذ
برداشته شود.اشکال نباید مشخصاً مثلث و مربع شوند.

تمرین5: بروی کاغذ پنج و شش نقطه گذاشته با خط راست به هم وصل می کنیم.دست نباید از روی کاغذ برداشته
شود.چند ضلعی ها را یک بار از دور به داخل و بار دیگر برعکس می کشیم.

تمرین6: (رسم دایره) ابتدا کشیدن دایره را چند بار بروی کاغذ نشان می دهیم به طوری که صدای سائیده شدن انگشت ها بروی کاغذ شنیده شود سپس دایره را می کشیم.چرخش دست برای رسم دایره می تواند در جهت دلخواه
باشد.

تمرین7: (رسم بیضی) بیضی ها را در چهار جهت؛ عمودی،افقی و اریب می کشیم.مهارت در رسم بیضی بسیار
مهم است.

تمرین8: رسم بیضی های متحدالمرکز.


تمرین9: یک مکعب ایزومتریک کشیده و در وجوه آن بیضی ها را رسم می کنیم.برای رسم مکعب نباید خطوط را
پیوسته کشید. همچنین می توان برای تمرین اولیه بیضی ها را توسط نقاط کمکی رسم کرد. برای این کار ابتدا
قطرها و خطوط عمودی افقی را در وجوه مکعب می کشیم،نقاط را مشخص می کنیم و با کمک آنها بیضی را رسم
می کنیم. بیضی ها باید مماس بر خطوط وجوه مکعب باشند.مهارت در این تمرین بسیار مهم است. باید سعی شود
مکعب رسم شده کاملاً مکب مربع باشد.